Beoordeeld met een 9,0 na 2314 beoordelingen
Grote voorraad, snel geleverd Sterk in maatwerk Gratis verzending vanaf € 500,-
0416 75 02 55 Maandag t/m donderdag van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag van 8:00 - 17:00 uur
Zaterdag van 8:00 - 12:00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ​Vos Kunststoffen B.V.

Besloten Vennootschap Vos Kunststoffen B.V. (hierna genoemd als: Vos Kunststoffen) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85041475 en is gevestigd aan Veensesteeg 8 (4264 KG) te Veen.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Vos Kunststoffen.

7. Producten: De Producten die door Vos Kunststoffen worden aangeboden zijn op maat gemaakte zijn kunststof materialen.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Vos Kunststoffen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Vos Kunststoffen en iedere Overeenkomst tussen Vos Kunststoffen en een Koper en op elk Product dat door Vos Kunststoffen wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vos Kunststoffen aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Vos Kunststoffen zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Vos Kunststoffen is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.Vos

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zijn/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/zij - hem/haar, indien dit zover van toepassing is.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Vos Kunststoffen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Vos Kunststoffen gedane Aanbod is vrijblijvend. Vos Kunststoffen is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Vos Kunststoffen het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Vos Kunststoffen gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Vos Kunststoffen niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Vos Kunststoffen kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Vos Kunststoffen zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vos Kunststoffen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen Producten tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Vos Kunststoffen heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen of door een schriftelijk akkoord op de offerte te geven.

2. Een Aanbod kan door Vos Kunststoffen gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Vos Kunststoffen, zal Vos Kunststoffen de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per schriftelijk bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Vos Kunststoffen daaraan niet gebonden.

5. Vos Kunststoffen is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping. Indien de Consument binnen 14 dagen gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, is de Opdrachtgever zijnde Consument de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan Vos Kunststoffen.

7. Indien Koper de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Vos Kunststoffen alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen bij derden, van opslag, de provisie). Indien overeengekomen, dient Koper het volledige offertebedrag te vergoeden.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vos Kunststoffen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Vos Kunststoffen het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vos Kunststoffen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Vos Kunststoffen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vos Kunststoffen zijn verstrekt, heeft Vos Kunststoffen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Vos Kunststoffen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Vos Kunststoffen, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Vos Kunststoffen kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Vos Kunststoffen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Vos Kunststoffen is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vos Kunststoffen bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.

7. Koper vrijwaart Vos Kunststoffen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Levering

1. Levering binnen Nederland geschiedt in beginsel door het leveren van de Producten bij het adres van de Koper (In works). Levering buiten Nederland geschiedt in beginsel vanaf het warehouse van Vos Kunststoffen, op basis van Ex works (Vos Kunststoffen levert de producten door ze in het warehouse ter beschikking te stellen aan Koper) tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Vos Kunststoffen of er door andere omstandigheden buiten de macht van Vos Kunststoffen enige vertraging ontstaat, heeft Vos Kunststoffen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Vos Kunststoffen schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

4. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Vos Kunststoffen gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper.

5. Indien de Producten worden bezorgd door Vos Kunststoffen of een externe vervoerder is Vos Kunststoffen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele transport-, verzekerings-, verpakkings- en verzendkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.

7. Indien Vos Kunststoffen gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Vos Kunststoffen ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien Vos Kunststoffen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Vos Kunststoffen levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met één week op het door Koper in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

9. Vos Kunststoffen is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Vos Kunststoffen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Vos Kunststoffen behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport

1. Vos Kunststoffen verbindt zich jegens Koper de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).

3. Het aannemen van Producten zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de Producten op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de Producten door Vos Kunststoffen niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.

5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.

6. Indien Koper overeenkomt dat de bestelde Producten via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Koper.

7. Koper begrijpt dat de producten onderworpen kunnen worden aan de import- en exportcontrole van het land waarin het afleveradres zich bevindt. Koper dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de import- en exportcontrole.

8. Eventuele beperkingen of vereisten kunnen afhankelijk van de tijd en producten afwijken.

9. Koper vrijwaart Vos Kunststoffen op eerste verzoek van Vos Kunststoffen voor elke schade en/of verlies dat Vos Kunststoffen lijdt (inclusief alle kosten, belastingen, boetes, uitgaven en heffingen) dat Vos Kunststoffen lijdt ten gevolge van het niet-naleven door Koper van de wet- en regelgeving inzake de import- en exportcontrole.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Vos Kunststoffen erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Vos Kunststoffen te worden gemeld op info@voskunststoffen.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte Producten. Als Koper gebrekkige Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vos Kunststoffen op de wijze zoals door Vos Kunststoffen aangegeven.

5. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Vos Kunststoffen is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende Product.

9. Reclamaties ten aanzien van maatwerk Producten, Producten die volgens specificatie van de Koper zijn vervaardigd, zijn uitgesloten.

Artikel 9 - Prijzen

1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

3. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Vos Products geen invloed heeft, kan Vos Kunststoffen deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Koper zijnde een Consument dient vooraf te betalen via de aangegeven methode. Koper zijnde een bedrijf dient achteraf te betalen binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vos Kunststoffen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Vos Kunststoffen op basis van krediet betalingsafspraken maken.

4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens Vos Kunststoffen aanvangt met haar dienstverlening.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Vos Kunststoffen op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Vos Kunststoffen heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Vos Kunststoffen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Vos Kunststoffen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van ten hoogste 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Vos Kunststoffen zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Vos Kunststoffen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

10. Indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, wordt geen btw berekend ingeval van intracommunautaire levering. Indien Koper een onjuist of ongeldig btw-nummer doorgeeft, heeft Vos Kunststoffen het recht om de btw achteraf alsnog in rekening te brengen bij Koper alsmede aangifte te doen van fraude bij de belastingdienst in het land van aflevering.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Vos Kunststoffen geleverde Producten, blijven eigendom van Vos Kunststoffen totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Vos Kunststoffen gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Vos Kunststoffen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Vos Kunststoffen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Vos Kunststoffen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vos Kunststoffen zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.

5. Vos Kunststoffen heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Vos Kunststoffen. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Vos Kunststoffen zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Vos Kunststoffen worden vergoed door Koper.

Artikel 12 - Garantie​

Vos Kunststoffen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren Producten bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Vos Kunststoffen.

Artikel 13 - Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Vos Kunststoffen op te volgen.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

1. Vos Kunststoffen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Vos Kunststoffen bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Vos Kunststoffen gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Vos Kunststoffen bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vos Kunststoffen op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Vos Kunststoffen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Vos Kunststoffen behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Vos Kunststoffen leidt tot aansprakelijkheid van Vos Kunststoffen jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Vos Kunststoffen in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Vos Kunststoffen is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Vos Kunststoffen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

3. Vos Kunststoffen is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Vos Kunststoffen levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Vos Kunststoffen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Vos Kunststoffen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Vos Kunststoffen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vos Kunststoffen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Vos Kunststoffen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vos Kunststoffen binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 - Overmacht

1. Vos Kunststoffen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Vos Kunststoffen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Vos Kunststoffen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van Producten, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Vos Kunststoffen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Vos Kunststoffen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Vos Kunststoffen heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vos Kunststoffen haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Vos Kunststoffen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vos Kunststoffen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de Producten het magazijn van Vos Kunststoffen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Vos Kunststoffen berusten uitsluitend bij Vos Kunststoffen en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Vos Kunststoffen rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vos Kunststoffen. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Vos Kunststoffen geleverde Producten, dient Vos Kunststoffen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vos Kunststoffen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vos Kunststoffen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Vos Kunststoffen de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Vos Kunststoffen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Vos Kunststoffen en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@voskunststoffen.nl met als onderwerp “Klacht & ordernummer”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vos Kunststoffen de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Vos Kunststoffen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Vos Kunststoffen en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Vos Kunststoffen heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Vos Kunststoffen en Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

We helpen u graag! 0416 75 02 55 of info@voskunststoffen.nl